GDPR- ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CAMPING OASE PRAHA

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete základní informace o zpracování osobních údajů a přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů v firmě Pavel Hess - provozující areál campingu Oase Praha

 

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údajů je firma Pavel Hess, IČ: 43096051, se sídlem Libeň 47, PSČ 252 41 Dolní Břežany(dále jen „Hess“) tel. č. 241932044, e-mail: info@campingoase.cz.

 

2. Proč, na jakém základě a po jak dlouhou dobu osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. a) bez vašeho souhlasu v rámci procesu uzavírání a plnění smlouvy, při plnění našich zákonných povinností, nebo na základě našeho oprávněného zájmu;
 2. b) na základě vašeho souhlasu.

 

2.1       Prohlášení o cookies aneb pokud navštívíte naše webové stránky https://www.campingoase.cz     

            Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

            Pokud tedy navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu a to prostřednictvím služby Google Analytics společnosti Google, která umožňuje analýzu používání webové stránky (můžeme je nazývat také jako statistická cookies).

            Konkrétně se jedná o tyto cookies:

_ga; životnost 2 roky

_gid; životnost 24 hodin

_gat; životnost po dobu trvání návštěvy webové stránky

Informace o používání naší webové stránky budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek.

Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme, že v takovém případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce naší webové stránky.

Získávání údajů a zpracovávání těchto údajů ze strany Google můžete zabránit stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Více o Google Analytics se dozvíte zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html.

 

2.2       Provedení rezervace na webových stránkách https://www.campingoase.cz     

            Za účelem provedení rezervace prostřednictvím našich webových stránek zpracováváme osobní údaje, které jste nám v rámci rezervace poskytli, a to osobní údaje, které jste povinni vyplnit a bez nichž bychom nemohli rezervaci vůbec provést (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, celkový počet osob, zda se jedná o děti do 2 let, od 2 do 11 let, od 12 do 17 let, nebo osoby starší 18 let, předmět rezervace, datum příjezdu a datum odjezdu) a další dobrovolně poskytované údaje, jejichž uvedení již v rámci rezervace urychlí Vaše odbavení při příjezdu do kempu (SPZ auta, identifikační údaje dalších osob, rozměry karavanu/obytného auta, velkého stanu, preferované číslo parcely/ubytování, nárok na slevu, další stan, domácí zvířata, informace uvedené do poznámek, odkud jste se dozvěděli o našem kempu). Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je uzavírání smlouvy. V případě neuskutečnění pobytu nejsou osobní údaje poskytnuté nám v rámci rezervace dále uchovávány a dochází k jejich výmazu.

 

2.3       Uzavření a plnění smlouvy

            Za účelem uzavření smlouvy a jejího plnění, tj. poskytování našich služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb (v rozsahu uvedeném výše viz provedení rezervace). V rámci plnění smlouvy také budeme provádět vyúčtování našich služeb a fakturaci, budeme zpracovávat údaje o úhradě ceny za poskytnuté služby. V rámci uzavírání a plnění smlouvy si můžeme vyměňovat vzájemnou komunikaci s upřesněním vašich požadavků, uplatňovat a vyřizovat reklamace, apod. Právním základem všech těchto zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy.

Jestliže s námi uzavřete smlouvu v pozici zástupce právnické osoby, zpracováváme Vaše osobní údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smlouvy a vyřízení případných reklamací. Vaše osobní údaje však můžeme dále uchovávat pro účely plnění našich zákonných povinností nebo z titulu našeho oprávněného zájmu. Více o tomto zpracování osobních údajů se dozvíte níže.

 

2.4       Plnění zákonných povinností

2.4.1    Vedení evidenční knihy

Při poskytování ubytovacích služeb jsme dle zákona o místních poplatcích povinni zpracovávat a uchovávat osobní údaje pro účely vedení tzv. evidenční knihy, a to v rozsahu jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu, a to vše po dobu 6 (šesti) let.

 

2.4.2    Vedení domovní knihy

Při poskytování ubytovacích služeb cizincům jsme dle zákona o pobytu cizinců povinni uchovávat osobní údaje vedené v tzv. domovní knize, a to v rozsahu jméno a příjmení cizince, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, popř. č. víza, počátek a konec ubytování, a to po dobu 6 (šesti) let.

 

2.4.3     Uchovávání faktur a dokladů pro účetnictví, plnění zákonných povinností dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele

Právní předpisy nám ukládají uchovávat nejméně identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytnutých službách. Faktury vystavené společností Wilzing s.r.o. jsou v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 (deseti) let od jejich vystavení. Jsme povinni doložit právní důvod pro vystavení faktur, a proto po dobu 10 (deseti) let od jejich ukončení archivujeme i příslušné související podklady.

 

2.5       Zpracování založené na našem oprávněném zájmu

2.5.1    Vnitřní evidence a kontrola, ochrana právních nároků

Pokud vytvoříte rezervaci, či s námi rovnou uzavřete smlouvu, uchováme vaše osobní údaje v rozsahu této rezervace či uzavřené smlouvy na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, tj. po dobu 3 (tří) let a dále po dobu dalšího jednoho (1) roku po uplynutí promlčecí doby s ohledem na případné uplatnění nároků na samém konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo vznést námitku.

 

2.5.2    Kamerový systém

V rámci našeho areálu jsou z bezpečnostních důvodů rozmístěny kamery se záznamem. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na ochraně našeho majetku, ochraně majetku našich klientů, ochraně života a zdraví našich zaměstnanců, případně našich klientů. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7 (sedmi) dnů ode dne jejich pořízení. V případě zachycení incidentu jsou příslušné záznamy uchovávány po nezbytně nutnou dobu. Proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu máte právo vznést námitku.

 

2.5.3     Fotografie obsazeného kempu a průběh aktivit

Můžeme pořizovat hromadné fotografie z určitých aktivit souvisejících s chodem kempu. Z těchto fotografií nebude možné snadno a jednoznačně identifikovat, jaké osoby jsou na nich zachyceny. Takové fotografie zpracováváme pro naše marketingové účely na základě našeho oprávněného zájmu, můžeme je použít na našich webových stránkách nebo facebookové stránce. Proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu můžete kdykoliv vznést námitku (viz níže).

 

2.6       Zpracování na základě souhlasu – fotografie a videa pro naše marketingové účely

Nad rámec výše uvedeného zpracováváme fotografie a videa hostů, ze kterých je možné snadno a jednoznačně identifikovat, jaké osoby jsou na nich zachyceny, za účelem jejich umístění na náš web, náš Youtoobe,  nebo naše facebookové stránky.  V campingu je též služba pořizování fotografií a videa(včetně záběrů z coptéry) z děnní v kempu, které jsou následně promítány
v TV u recepce a v restauraci, umisťovány na webových stránkách/Facebooku/ Youtoobe, kde si je též můžete shlédnout a stáhnout.  Se spracováním těchto fotografií a videí dává každý ubytovaný host i návštěva kempu svůj písemný souhlas při přihlášení/vstupu do kempu. Pokud objevíte fotografie, u kterých nesouhlasíte s jejich zveřejněním, může vznést námitku(viz níže).

 

3. Jaké osobní údaje tedy zpracováváte?

V rámci naší činnosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, SPZ auta, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, popř. číslo víza, u cizinců státní občanství.
 • kontaktní údaje: Telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • údaje o dalších ubytovaných osobách: Celkový počet s vámi ubytovaných osob, jejich věková kategorie, a dále údaje nezbytné pro plnění našich zákonných povinností při vedení evidenční a domovní knihy.
 • údaje o požadovaných nebo užívaných službách: Předmět rezervace, rozměry karavanu/obytného auta/velkého stanu, preferované číslo parcely/ubytování, nárok na slevu, další stan, domácí zvířata, druh a rozsah poskytovaných služeb, datum odjezdu a příjezdu, údaje o provedených úhradách.
 • údaje, které nám umožňují starat se o naše zákazníky: Především naše vzájemná komunikace a osobní údaje z této komunikace vyplývající (písemná nebo elektronická komunikace se zákazníky).
 • záznamy z kamer: Jedná se o kamerové záznamy z kamer umístěných na recepci 

 

4. Komu osobní údaje předáváme?

Pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či k jejich jinému zneužití. Společnost Wilzing s.r.o. předává osobní údaje následujícím zpracovatelům:

 • společnost Google coby provozovatel služby Google Analytics.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Dále jsme povinni předávat některé vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, a to výlučně pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

 

5. Co děláme pro bezpečnost Vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků nebo potenciálních zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Upozorňujeme vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

 • právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat;
 • právo na opravu a doplnění;
 • právo na výmaz;   
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku;
 • právo na přenositelnost;
 • právo podat stížnost.

 

6.1 Právo odvolat poskytnutý souhlas

Máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat dál).

 

6.2 Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

 

6.3 Právo na výmaz

Můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

 

6.4 Právo na přístup

Na dotaz vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

6.5 Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;

 • zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;
 • my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z vaší konkrétní situace).

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

 • uložit,
 • dále zpracovávat s vaším souhlasem,
 • dále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • dále zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

 

6.6 Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

 

6.7 Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

 

6.8 Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

7. Jak mohu uplatnit svá práva? Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit, a to písemně na adresu Camping Oase Praha, Libeň 47, 252 41, na e-mail info@campingoase.cz nebo  na tel.č. 241 932 044.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s vámi monitorována a archivována.

 

8. Změna pravidel ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018. Tato pravidla jsme oprávněni jednostranně měnit. V takovém případě jsme povinni vás o změně s předstihem vyrozumět.